افزودنی های بتن و ارتقای کیفیت

در این بخش به معرفی افزودنی های پر کاربرد بتن آماده پرداخته و اثرات مفید آنها در راستای ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید بتنی را به طور کامل شرح می دهیم. ارتقای کیفیت و دوام بتن آماده مستلزم مصرف افزودنی ها بوده که روز به روز در حال توسعه …

تعاریف و مشخصات فنی بتن آماده

در این بخش تلاش خواهیم نمود تا با زبانی ساده و قابل فهم مشخصات فنی بتن را به خریداران بتن آماده آموزش دهیم .   مشخصات بتن وابسته به نوع سازه و کاربری آن می باشد. مهندسین طراح ساختمان بر اساس آیین نامه ها و استاندارد های تدوین شده در کشور …

بتن استاندارد

بتن ترکیبی از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی ، سنگدانه ، آب و سایر افزودنی ها می باشد. بتنی استاندارد است که تحت قوانین ، آئین نامه ، نظارت و مجوزهای سازمان ملی استاندارد تولید شود.    در حال توسعه …