رایکا دژ پارت

شرکت رایـکا دژ پـارت

شرکت ساختمانی رايـکا دژ پـارت با زمينه فعاليت در عرصه های عمرانی و تحقيقاتی ، با بهره گيری از تـوان فنـی و دانـش مهنـدسی ، با کادری مجـرب و کارآزموده همواره بدنبال ارتـقـاء سطح کمی ، کيفی و ايمنی ابنيه فنی مي باشد. برنـد تـجـاری و نـام آشنـای فـربتون بعنـوان يکی از ارکـان اصـلی ايـن مجموعه بـا سـابـقه ای درخشـان بالغ بر ربـع قـرن تـجربـه و فعاليت در حوزه توليد و عرضه بتـن آماده استـانـدارد در کلانـشهـر تـهـران ، زمینه ساز همکاری و ارائـه خدمات موفق به کارفرمايان و پيمانکاران بخش دولتـی و خصوصی شده است.