رایکا دژ پارت

هواشناسی

رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط هوای سرد - گرم - بادی

بمنظور حفظ کیفیت بتن آماده برخی نکات در هنگام بتن ریزی و پس از آن ( عمل آوری و نگهداری بتن سخت شده ) باید در شرایط مختلف آب و هوایی رعایت شود. بنابراین باید قبل از ورود به مرحله اجرا به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.
توصیه ها :
- در شرایط سرمای شدید باید از کاهش دمای بتن تخلیه شده در قالب جلوگیری نمایید.
- در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد از ضد یخ بتن استفاده شود.
- چنانچه سرعت وزش باد بیشتر از 4.2 متر بر ثانیه باشد باید از وزش مستقیم باد بر سطح بتن جلوگیری نمایید.
- در شرایط گرمای شدید از تبخیر سطحی بتن تخلیه شده جلوگیری نمایید.
- به منظور کاهش آسیب پذیری بتن آماده در شرایط مختلف آب و هوایی باید از آب کمتری استفاده شود ، بنابراین مصرف روان کننده مناسب بهترین راهکار جهت حفظ و ارتقای کیفیت بتن می باشد.
,


Apparent:
فشار:
رطوبت: %
باد:
تند باد:
UV-Index:
طلوع خورشید:
غروب خورشید:
 

پیش بینی
روز

باد:
تند باد:
Max. UV index:
شب

باد:
تند باد:
max. UV-Index:
پیش بینی
روز

باد:
تند باد:
Max. UV index:
شب

باد:
تند باد:
max. UV-Index:
پیش بینی
روز

باد:
تند باد:
Max. UV index:
شب

باد:
تند باد:
max. UV-Index: