رایکا دژ پارت

ظرفيت توليد و عرضه بتـن آماده اسـتـانـدارد با تضمین کیفیت

از مزايای ايـن مجموعه همکاری تحت مديريت واحد می باشد که منجر به افزايش ظرفيت توليد و عرضه بتـن در چند کارخانه شده است. به نحوی کـه در شرايط نيـاز مجموع کارخانجات بـا برنامه ريزی متمرکـز اقـدام بـه اجـرای پروژه های بزرگ و ملّی می نمايند. بهره گيری از دستگاه های مجهز با کاليبراسيون دقيق شامل 3 دستگاه بچينگ با ظرفيت توليد حدود 150 متـر مکعب در ساعت ، داشتن انواع پمپ دکل و زمينی و تراک ميکسر ها ، امکان هم افزايی 3 تيم کامل اجرايی از مسئولين کنترل کيفيت ، تدارکات و ماشيـن آلات و … اين مجموعه را در اجـرای پروژه های بزرگ عمرانی سربلند کرده که با ظرفيتی معادل 4000 متـر بتـن ريـزی در طی 24 ساعت امکان پذير شده است.