رایکا دژ پارت

آموزش

تحقیق ، توسعه و آموزش همواره شروط پیشرفت بشر بوده و ارتقای کیفیت ساخت و ساز در ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. دانشمندان ایرانی همواره بدنبال کشف و توسعه علوم جدید هستند ولی صنعت ساختمانی کشور فاصله بسیار زیادی با فن آوری های نوین دارد. علت این امر ارتباط بسیار ضعیف صنعت ساختمان با دانشگاه هاست. صنعت همواره نیازمند فرهنگ سازی ، آموزش ، توسعه و رفع نقایص می باشد. ولی دانشگاه ها تمام ظرفیت خود را در راستای توسعه علم قرار داده و از پتانسیل بسیار بالای خود جهت رفع نیازهای صنعت و فرهنگ سازی بهره نمی گیرند. متخصیص شرکت رایکا دژ پارت همواره بدنبال رفع این نقیصه  بوده و تجربیات و آموزش های خود را از این طریق ارائه خواهند داد.