از مزايای ايـن مجموعه همکاری تحت مديريت واحد می باشد که منجر به افزايش ظرفيت توليد و عرضه بتـن در چند کارخانه شده است. به نحوی کـه در شرايط نيـاز مجموع کارخانجات بـا برنامه ريزی متمرکـز اقـدام بـه اجـرای پروژه های بزرگ و ملّی می نمايند. بهره گيری از دستگاه های مجهز با کاليبراسيون دقيق شامل ۳ دستگاه بچينگ با ظرفيت توليد حدود ۱۵۰ متـر مکعب در ساعت ، داشتن انواع پمپ دکل و زمينی و تراک ميکسر ها ، امکان هم افزايی ۳ تيم کامل اجرايی از مسئولين کنترل کيفيت ، تدارکات و ماشيـن آلات و … اين مجموعه را در اجـرای پروژه های بزرگ عمرانی سربلند کرده که با ظرفيتی معادل ۴۰۰۰ متـر بتـن ريـزی در طی ۲۴ ساعت امکان پذير شده است.